Podpora usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja v prostorih/okolju, kjer lahko starši sočasno delajo in se medsebojno povezujejo ter dostopajo do kakovostnih oblik vzgoje in varstva otrok

Podpora usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja v prostorih/okolju, kjer lahko starši sočasno delajo in se medsebojno povezujejo ter dostopajo do kakovostnih oblik vzgoje in varstva otrok

Preoblikovanje skupnih delovnih prostorov (“co-working”) v skupne delovne prostore z možnostjo dostopa do storitev s področja vzgoje in varstva predšolskih otrok (“co-babies”)

Preoblikovanje skupnih delovnih prostorov (“co-working”) v skupne delovne prostore z možnostjo dostopa do storitev s področja vzgoje in varstva predšolskih otrok (“co-babies”).
Namen projekta je spodbujati preoblikovanje skupnih in nekonvencionalnih delovnih prostorov, kot so knjižnice in lokali, v družinam prijazne prostore, kjer so zagotovljene možnosti dela in medsebojnega povezovanja ter kakovostne storitve s področja vzgoje in varstva predšolskih otrok.
Gre za revolucionaren pristop pri usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja, ki ga želimo s partnerji ob podpori Evropske komisije osvetliti in spodbuditi v različnih državah.
Zbrane navdihujoče mednarodne prakse bodo navdihnile vodje skupnih delovnih prostorov, ki želijo svoje prostore preoblikovati v družini prijazne delovne prostore s sočasnim zagotavljanjem “co-baby” storitev oz. storitev s področja vzgoje in varstva predšolskih otrok.

Preverjene in kakovostne neformalne storitve na področju predšolske vzgoje in varstva

S tem, ko vzgojitelji/-ce predšolskih otrok postavljajo otroka v središče igre, učenja in njihovega razvoja, uresničujejo načela visokokakovostnih storitev vzgoje in varstva predšolskih otrok. To še posebej velja za tiste, ki so aktivni v neformalnih oblikah otroškega varstva oz. pri zasebnih izvajalcih storitev. Kompetentni vzgojitelji/-ce predšolskih otrok s spodbujanjem njihovega dostojanstva, avtonomije, samoiniciativnosti, individualnosti in identitete otroke opolnomočijo, da ti lažje dosežejo lastni individualni in polni potencial ter sprejmejo vrednote socialne pravičnosti in enakovrednosti.
Vključevanje visokokakovostnih storitev vzgoje in varstva predšolskih otrok – te so utemeljene v pristopu k otroku usmerjene pedagogike, ki ga razume kot kompetentnega akterja v lastnem učenju − spodbuja otrokov fizični, socialni, čustveni in kognitivni razvoj. Prav tako vodi k oblikovanju bolj odzivnih praks, ki uresničujejo otrokovo pravico do visokokakovostnih izkušenj v obdobju zgodnjega otroštva.

Posebej za ta namen vzpostavljene tečaje usposabljanja, študijske obiske in nacionalne delavnice organizirajo sodelujoče države

v mestu Leiden (Nizozemska) za strokovnjake na področju predšolske vzgoje in vzgojitelje/-ce predšolskih otrok, ki želijo poglobiti znanje s področja izvajanja kakovostnih pedagoških procesov in pridobiti potrebne veščine, s pomočjo katerih se bodo hitreje odzvali na potrebe otrok ter prispevali k njihovemu razvoju z zagotavljanjem skrbnega in spodbudnega okolja.

v Ljubljani (Slovenija) za strokovnjake s področja predšolske vzgoje in varstva, vzgojitelje/-ice predšolskih otrok in bodoče vodje skupnih delovnih, t. i. “co-working” prostorov, ki nameravajo posodobiti svoje prostore na podlagi navdihujočih praks družinam prijaznih prostorov.
Ti podpirajo usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja z nudenjem otroškega varstva, različnimi aktivnostmi ter podpornimi dejavnostmi za starše in njihove otroke.

vzgojitelje/-ice, vodje skupnosti in starše ozaveščajo o pomenu sprejemanja inovativnih metodologij in pristopov usposabljanja, s ciljem predstavitve raznolikih tem, ki se navezujejo na področje zgodnjega otroštva.

Ciljne skupine

Strokovnjaki s področja zgodnjega otroštva in pedagogi, ki delujejo zunaj formalnih vzgojno-izobraževalnih ustanov

Usposabljanja so najbolj primerna za pedagoge, ki delujejo v kulturnih ustanovah, društvih, knjižnicah, družinskih centrih ter različnih zavodih, kjer imajo vzpostavljene družinam prijazne prostore in nudijo varstvo otrok, tečaje, obšolske dejavnosti in druge neformelne in priložnostne vzgojno-izobraževalne vsebine za otroke in njihove starše.

Predšolski (0-5 let) in šolski (6-10 let) otroci

Koristi od prednosti visokokakovostne in k otroku usmerjene pedagogike bodo imeli zlasti otroci iz prikrajšanih in deprivilegiranih družin. Gre za dejavnosti, ki temeljijo na igri otrok in spodbujajo vrednote medsebojne raznolikosti in vključenosti v skrbnem in spodbudnem okolju.

Družine in starši, ki zaradi narave svojega dela, težko usklajujejo poklicno in zasebno življenje

Koristi od družinam prijaznih prostorov, kjer lahko starši sočasno delajo ali se medsebojno povezujejo ter hkrati dostopajo do storitev s področja varstva otrok in podpornih dejavnosti za družine imajo predvsem samostojni podjetniki/-ce, ženske, ki opravljajo poklic v času porodniškega dopusta, enostarševske družine in ločeni starši.

Vodje skupnih delovnih “co-working” prostorov

Na podlagi navdihujočih mednarodnih praks se vodje skupnih delovnih “co-working” prostorov bolj zavedajo možnosti in smernic, kako posodobiti svoje prostore na lokalni/nacionalni ravni, da bodo ti postali družinam prijazni prostori. Hkrati se bodo lahko hitreje in bolje odzivali na potrebe svojih uporabnikov.

Kompendij

Zbornik projekta Co-baby predstavlja primere dobrih praks v otrokom prijaznih skupnih delovnih prostorih, ki ponujajo storitve s področja vzgoje in varstva predšolskih otrok (ECEC). Zbornik s pregledom navdihujočih praks po vsej Evropi poudarja pomen ustvarjanja skrbnega in podpornega okolja za majhne otroke. Ugotovitve bodo v veliko pomoč strokovnjakom in vzgojiteljem predšolskih otrok, vodjem skupnih delovnih prostorov in staršem, saj je dejavnost namenjena ozaveščanju o pomenu in razvoju vzgoje in varstva predšolskih otrok.

Prenesite Kompendij v slovenščini TUKAJ

Projektni partnerji

Idejni vodja in koordinator projekta. Inovativno središče s sedežem v Rimu v Italiji, ki ponuja možnosti dela v skupnih “so-working” delovnih prostorih in storitve s področja zgodnjega varstva otrok. V ta namen spodbuja stalen strokovni razvoj osebja s področja predšolske vzgoje in varstva, razvoj pozitivnega starševstva in mehkih veščin že od zgodnjega otroštva dalje.

Mednarodno združenje ISSA šteje več kot 70 članic iz Evrope in Srednje Azije. Raznoliko članstvo držav poganjajo vodilni strokovnjaki s področja zgodnjega otroštva in organizacije, ki si prizadevajo za zagovorništvo in delo na področju kakovosti v vzgoji in izobraževanju ter zagotavljanju pravičnost za vse otroke in njihove družine. ISSA naslavlja obstoječe znanje in prakso ter soustvarja nove pristope in modele.

Javni zavod Mala ulica – Center za otroke in družine v Ljubljani je ustanovila Mestna občina Ljubljana. Družinski center Mala ulica je namenjen staršem, ki želijo aktivno preživljati čas s svojimi dojenčki, bodočim staršem ter malčkom in otrokom, ki se lahko igrajo in družijo s svojimi vrstniki.

Kontaktirajte

Projekt št. 2021-1-IT02-KA210-SCH-000029425